Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

MANDENMAN MEUBELEN,

handelend onder de namen “Mandenman Meubelen”, “www.mandenmagazijn.nl” en "www.laatstereismand.nl"

Pater Becanusstraat 5

5741LA Beek en Donk

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 862 84 908

BTW-NR: NL 00 42 24 608 B79

 

§1 Toepasselijkheid

(1)Deze algemene voorwaarden gelden voor alle de door MANDENMAN MEUBELEN aangeboden diensten en zaken.

(2) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen MANDENMAN MEUBELEN  en een natuurlijke persoon die al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: 'de klant') waarop MANDENMAN MEUBELEN deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

(3) De bevoegdheid van MANDENMAN MEUBELEN is vastgelegd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Brabant onder nummer 862 84 908

(4) De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten op afstand via onlineplatform www.mandenmagazijn.nl  voor de uitvoering waarvan door MANDENMAN MEUBELEN derden dienen te worden betrokken.

(5) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt hierbij langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

(6) MANDENMAN MEUBELEN behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor de op dit tijdstip reeds bestaande overeenkomsten, indien MANDENMAN MEUBELEN de klant schriftelijk over deze wijzigingen informeert en de klant binnen 4 weken tegen deze wijzigingen geen bezwaar kenbaar maakt. Hierbij dient MANDENMAN MEUBELEN de klant bij de mededeling over de wijziging op de hoogte te stellen van de mogelijkheid om bezwaar te maken.

 

 

§2 Offertes en aanbiedingen

(1) Alle offertes en aanbiedingen van MANDENMAN MEUBELEN zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt, indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

(2) Elke offerte van MANDENMAN MEUBELEN bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden producten. MANDENMAN MEUBELEN kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

(3) De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

(4) Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MANDENMAN MEUBELEN daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MANDENMAN MEUBELEN anders aangeeft.

(5) Een samengestelde opdracht verplicht MANDENMAN MEUBELEN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 

§3 De overeenkomst

(1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

(2) Zodra de klant het aanbod van MANDENMAN MEUBELEN langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MANDENMAN MEUBELEN de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod zo spoedig mogelijk langs elektronische weg.

(3) Indien MANDENMAN MEUBELEN gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan MANDENMAN MEUBELEN ter beschikking heeft gesteld.

(4) MANDENMAN MEUBELEN heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

(5) De overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal.

(6) De overeenkomst wordt opgeslagen. In geval van verlies kan de klant zich tot de klantenservice wenden om per e-mail een kopie van de overeenkomst op te vragen.

 

 

§4 Bestelling, prijs

(1) Voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling bij MANDENMAN MEUBELEN is een succesvolle registratie van de klant bij het online platform www.mandenmagazijn.nl, www.laatstereismand.nl en/of Mandenman Meubelen.

(2) MANDENMAN MEUBELEN heeft een aantal van de aangeboden producten niet direct voorradig, maar laat deze producten na bestelling van de klant produceren. De klant is om die reden voor een periode van drie weken gebonden aan de bestelling, tenzij MANDENMAN MEUBELEN de bestelling op een eerder tijdstip bevestigd.

(3) Alle prijzen zijn inclusief de Nederlandse rechtelijke BTW (21%). De prijs die geldt, is de prijs die op het moment van de bestelling actueel is. Indien er bezorgkosten in rekening worden gebracht wordt dat bij bestelling kenbaar gemaakt.

 

 

§5 Zichttermijn

(1) Indien de klant een consument is heeft hij bij de aankoop van producten via de webshop de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Het staat MANDENMAN MEUBELEN vrij bepaalde goederen uitsluitend te leveren vanaf de fysieke winkel van MANDENMAN MEUBELEN. Voor dergelijke leveringen geldt geen zichttermijn. In het kader van dit artikel wordt als consument aangemerkt de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met MANDENMAN MEUBELEN.

(2) Tijdens de zichttermijn heeft Wederpartij een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren in de originele en onbeschadigde verpakking;

(3) Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan MANDENMAN MEUBELEN retourneren, conform de door MANDENMAN MEUBELEN verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

(4) Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Wederpartij doet afstand van zijn recht op ontbinding door het artikel in gebruik te nemen;

(5) Wederpartij kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door MANDENMAN MEUBELEN bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven;

(6) Indien Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingrecht, is MANDENMAN MEUBELEN gehouden het eventueel reeds door Wederpartij betaalde, waaronder begrepen de betaalde verzendkosten, binnen 14 dagen na terugzending of herroeping aan Wederpartij terug te betalen. De kosten van de retourzending komen voor rekening van Wederpartij.

(7) Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  MANDENMAN MEUBELEN alleen worden uitgesloten indien MANDENMAN MEUBELEN dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

(8) Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a)die door MANDENMAN MEUBELEN tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b)die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d)die snel kunnen bederven of verouderen;

e)waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MANDENMAN MEUBELEN geen invloed heeft;

 

 

§6 Betaling

(1) Betaling van online bestelde goederen of diensten dient te geschieden middels vooruitbetaling via een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel. Bij betaling middels automatische afschrijving wordt het bedrag onmiddellijk van de rekening van de klant afgeschreven. Bij bestelling van op specificatie gemaakte goederen of diensten heeft MANDENMAN MEUBELEN het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten. Deze is maximaal 50% bij een totaalprijs tot € 500.= en maximaal 25% bij een hogere totaalprijs. Indien de wederpartij de aanbetaling niet binnen de daarvoor gestelde termijn verricht, heeft MANDENMAN MEUBELEN het recht om de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij is dan verplicht de geleden vermogensschade te vergoeden.

(2) De bestelprocedure bestaat vervolgens uit de volgende stappen:

a) Artikel in de winkelwagen leggen.

b) Het invoeren van de leverings- en betalingsgegevens. Mocht de klant zich al eerder op de website hebben geregistreerd, dan kan de klant op deze plaats zijn persoonlijke inloggegevens ingeven.

c) Bevestiging van de juistheid van alle gegevens door de knop 'Bestelling verzenden'.

(3) De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief Nederlandse BTW (21%). De prijs die geldt, is de prijs die op het moment van de bestelling actueel is.

(4) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MANDENMAN MEUBELEN te melden.

(5) In geval van wanbetaling van de consument heeft MANDENMAN MEUBELEN behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

§7 Levering

(1) MANDENMAN MEUBELEN zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

(2) Bestellingen en leveringen zijn, voor zover niet expliciet anders vermeld, beperkt tot adressen in Nederland.

(3) De levertijd is afhankelijk van het bestelde artikel en zal zo snel mogelijk maar zeker binnen vijf werkdagen aan u worden doorgegeven. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan direct op de hoogte gesteld. De klant dient MANDENMAN MEUBELEN in dit geval een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

(4) Storingen in het productieproces van MANDENMAN MEUBELEN of één van haar leveranciers of ingeschakelde ondernemingen die niet aan MANDENMAN MEUBELEN zijn toe te rekenen, in het bijzonder stakingen of tijdelijke sluitingen van de onderneming, verlengen de levertijd overeenkomstig.

(5) Is voor de levering van bepaalde zaken of voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant MANDENMAN MEUBELEN derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. MANDENMAN MEUBELEN dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

(6) Indien MANDENMAN MEUBELEN niet binnen de door de klant gestelde redelijke termijn uitvoering geeft aan de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst zonder kosten ontbinden.

 

 

§8 Overmacht

(1) MANDENMAN MEUBELEN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. MANDENMAN MEUBELEN dient de consument onverwijld over deze omstandigheden te informeren.

(2) MANDENMAN MEUBELEN kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit deze overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 

§9 Eigendomsvoorbehoud

(1) Alle door MANDENMAN MEUBELEN in het kader van de overeenkomst op afstand geleverde zaken blijven eigendom van MANDENMAN MEUBELEN totdat de klant alle verplichtingen uit de met MANDENMAN MEUBELEN gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

(2) Door MANDENMAN MEUBELEN geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

(3) De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MANDENMAN MEUBELEN veilig te stellen.

(4) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om MANDENMAN MEUBELEN daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

 

 

§10 Risico-overgang

(1) Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken in de macht van de klant worden gebracht.

 

 

§11 Non-confirmiteit

MANDENMAN MEUBELEN staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Hiertoe zijn de afbeeldingen en beschrijvingen op het verkoopgedeelte van het online platform www.mandenmagazijn.nl, www.laatstereismand.nl en/of Mandenman Meubelen van doorslaggevend belang.

(2) De klant is gehouden het geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen in overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

(3) Eventuele gebreken dienen binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan MANDENMAN MEUBELEN te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat MANDENMAN MEUBELEN in staat is adequaat te reageren. De klant dient MANDENMAN MEUBELEN in staat te stellen om een klacht te (doen) onderzoeken.

(4) Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

(5) Indien van een zichtbaar gebrek later dan vijf dagen na ontdekking melding wordt gemaakt,dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

(6) Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal MANDENMAN MEUBELEN het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan of vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. Indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is volstaat een schriftelijke mededeling ter zake van het gebrek door de consument.

(7) MANDENMAN MEUBELEN hoeft niet zorg te dragen voor het herstel of vervanging van het gebrekkige product, indien dit slechts door middel van het maken van onevenredige kosten mogelijk is en een andere vorm van nakoming zonder aanzienlijke nadelen voor de klant mogelijk is.

(8) Indien nakoming (gedeeltelijk) uitblijft of niet binnen een redelijke termijn wordt nagekomen, kan de klant de overeenkomst ontbinden of vermindering van de koopprijs verlangen.

(9)Goederen of diensten die op verzoek van de klant op specificaties zijn aangepast zoals maatvoering, kleur, kleurverloop, bekleding, materiaalgebruik  en (kleur) eigenschappen onder weersinvloeden worden vermoed een benaderende aanduiding te hebben en zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk is overeengekomen

   

§12 Aansprakelijkheid

(1) Indien MANDENMAN MEUBELEN aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, en steeds tot maximaal tweemaal het factuurbedrag. Of hetgeen uit de wet voortvloeit.

 

 

§13 Verjaring

(1) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MANDENMAN MEUBELEN en door MANDENMAN MEUBELEN bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden een jaar.

(2) Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de klant MANDENMAN MEUBELEN van zodanige non-conformiteit op de hoogte heeft gesteld.

 

 

§14 Toepasselijkheid recht en geschillen

(1) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MANDENMAN MEUBELEN partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

(2) Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde rechter in of nabij de vestigingsplaats van MANDENMAN MEUBELEN.

 

 

§15 Goederenverpakking

De verpakking van de meubels neemt de bezorger op wens van de klant na de levering weer mee terug.

 

 

§16 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

(1) MANDENMAN MEUBELEN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang opzeggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, indien:

a) De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

b) Na het sluiten van de overeenkomst aan MANDENMAN MEUBELEN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven om te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

c) In geval van faillissement van de klant.

d) Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MANDENMAN MEUBELEN kan worden gevergd.

 

 

§17 Slot

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend wordt of worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Beek en Donk, Mei 2022.